อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
กำหนดหน้าที่งาน Job description [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
รานงานผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
รายงานสรุปผลการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป ปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
โครงการส่งเสริมเข้าวัด ฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 5 
โครงการ โรงทานประสานใจ อิ่มบุญหนุนนำมงคลชีวิต [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
โครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
โครงการสานสัมพันธ์ ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 4 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.3) งวดที่ 1 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 12 
แผนปราบปรามการทุจริต (อบต.)2562-2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 15 
 
อบต.บ่อรัง ร่วมกิจกรรม โครงการ หมอชวนวิ่ง อำเภอวิเชียรบุรี [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองแจง 023 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 

ผ้าทอบ้านภูผักไซ่  
 
       
   
   
 
แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2558-2560
หนองโคม
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ประเภทและระดับต่ำกว่าที่สอบได้) สน.บถ  [ 20 พ.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดสำรวจห้องน้ำสาธารณะเบื้องต้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3778 [แบบรายงานฯ]  [ 20 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว3764 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 20 พ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) กค. มท 0803.3/ว3765  [ 20 พ.ย. 2561 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 กพส. มท 0810.6/ว3719  [ 20 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3768 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2561 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3729  [ 19 พ.ย. 2561 ]
ซํกซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/17503-17524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว3703 [รายชื่อ] [แบบตอบรับ]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การรายงานสถานะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว3700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3731  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3718 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว3717 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3685 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3705  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3720  [ 16 พ.ย. 2561 ]
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน. คท. มท 0808.4/ว3704  [ 16 พ.ย. 2561 ]
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 กพส. มท 0810.2/ว3721  [ 16 พ.ย. 2561 ]
แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว3722  [ 16 พ.ย. 2561 ]
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา กศ. มท 0816.2/ว3713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 พ.ย. 2561 ]
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กยผ. มท 0815.2/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [คำอธิบายฯ]  [ 15 พ.ย. 2561 ]
 
 
   
 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท. ปี พ.ศ. 2562 [ 20 พ.ย. 2561 ]     
1-แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน [ 20 พ.ย. 2561 ]     
2-แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน [ 20 พ.ย. 2561 ]     
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 [ 20 พ.ย. 2561 ]     
การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]     
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ [ 20 พ.ย. 2561 ]     
1-การประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ Clusters [ 20 พ.ย. 2561 ]     
2-การประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ Clusters [ 20 พ.ย. 2561 ]     
3-การประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ Clusters [ 20 พ.ย. 2561 ]     
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 63 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง แหล่งท่อง [ 20 พ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้รุ่นที่50 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
ว5379 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พนักงานพัสดุรุ่นที่61 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไปรุ่นที่17 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 [ 19 พ.ย. 2561 ]     
ว 5339 สำรวจความต้องการของ อปท. ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ คมนาคมขนหรือการสัญจร  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
ว 5346 การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  [ 16 พ.ย. 2561 ]     
ว 5343 โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุขบ้าฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลฯ [ 16 พ.ย. 2561 ]     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. [ 16 พ.ย. 2561 ]     
สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด [ 16 พ.ย. 2561 ]     
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ค. 2555)    อ่าน 1351  ตอบ 2  
สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (30 ต.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,403,521 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com