อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบตั [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ บร [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนอง [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสง [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
กำหนดหน้าที่งาน Job description [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
รานงานผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
รายงานสรุปผลการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป ปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
โครงการส่งเสริมเข้าวัด ฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
โครงการ โรงทานประสานใจ อิ่มบุญหนุนนำมงคลชีวิต [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 21 
โครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
โครงการสานสัมพันธ์ ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 19 
 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล.พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนาม ประจำ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าพล โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ประจำปี [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 

ผ้าทอบ้านภูผักไซ่  
 
       
   
   
 
แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2558-2560
หนองโคม
การดำเนินโครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว247 [รายละเอียดโครงการ] [กำหนดการ] [ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว320  [ 23 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว317 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว306 [เอกสารแนบ]  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว296  [ 23 ม.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว300  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว9  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/1976-2030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2054-2057 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/2031-2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว270 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว297  [ 22 ม.ค. 2562 ]
หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สน.คท. มท 0808.2/ว273  [ 22 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1และ2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3และ4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย6และ7]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ กค. มท 0803.3/ว284  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว280 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1860-1935 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว272  [ 21 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว271  [ 21 ม.ค. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
 
 
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]     
ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1ว391 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
รายงานประจำเดินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ว 344 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
1-หารือการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดตั้งวิลัยชุมชนเพชรบูรณ์ของ อปท. [ 21 ม.ค. 2562 ]     
2-หารือการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนในการจัดตั้งวิลัยชุมชนเพชรบูรณ์ของ อปท. [ 21 ม.ค. 2562 ]     
ธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 21 ม.ค. 2562 ]     
ขอความขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล  [ 18 ม.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาส 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 2  [ 18 ม.ค. 2562 ]     
ขอความแจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่ อปท. [ 18 ม.ค. 2562 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 17 ม.ค. 2562 ]   
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4-10 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 - 6 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลาง ไตรมาส 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 17 ม.ค. 2562 ]   
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ สำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
การโอนจัดสรร สำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ฯ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
การจัดสรรงบประมาณค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ฯ [ 17 ม.ค. 2562 ]   
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ค. 2555)    อ่าน 1836  ตอบ 2  
สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (2 ม.ค. 2562)    อ่าน 105  ตอบ 2  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,491,590 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com