อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบตั [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ บร [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง(ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนอง [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสง [ 30 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 6 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
กำหนดหน้าที่งาน Job description [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
รานงานผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการฯ ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 18 
รายงานสรุปผลการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป ปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
โครงการส่งเสริมเข้าวัด ฟังธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 9 
โครงการ โรงทานประสานใจ อิ่มบุญหนุนนำมงคลชีวิต [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 10 
โครงการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 11 
โครงการสานสัมพันธ์ ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 8 
 
อบต.ท้ายดง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นในตำแหน่งและระดับเดี [ 19 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายดง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำรวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ บก.01 โค [ 18 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 

ผ้าทอบ้านภูผักไซ่  
 
       
   
   
 
แผนที่ท่องเที่ยวหินฮาว/แผนท่องเที่ยว2558-2560
หนองโคม
แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว4082  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4103  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4067  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2561 กค. มท 0803.3/ว4102 [เอกสารแนบ]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง กค. มท 0803.3/ว4097  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.5/ว4052  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบหอกระจายข่าวในความรับผิดชอบของเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4086  [ 18 ธ.ค. 2561 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว4037  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4076  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4075 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว4074  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.4/ว4064  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว4053  [ 17 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว4060  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4040 [เอกสารแนบ]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต กศ. มท 0816.3/ว4049  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4042  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4061  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4039 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ธ.ค. 2561 ]
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
 
 
   
 
การดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561- 2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
ว5919 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่น57  [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
ว5918 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฎิบัติงานตรวจสอบภาานใน [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐนิเทศฯ [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประเมินรอบที่1ประจำปี2562 [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชส่วนท้องถิ่นการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 38- รุ่นที่ 43 [ 17 ธ.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
เร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท. ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
1-การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
2-การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอปท.เเละเด็กเล็กในศพด. [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่14 [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
 
เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (12 ก.ค. 2555)    อ่าน 1355  ตอบ 2  
สอบถามรายละเ * * * ยดเกี่ยวกับ “นางหา ศรียา * * * ล” (30 ต.ค. 2561)    อ่าน 78  ตอบ 1  
   
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,449,108 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com