โครงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งบรรลุถึงเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยใช้หลักบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based Management : SBM ) เป็นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2545  หมวด 5 มาตรา  39  และมาตรา 40  ให้ สถานศึกษามี อำนาจอิสระในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและชุมชน ตัวแทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองให้มากที่สุด ทั้งนี้การบริหารจัดการที่รับผิดชอบร่วมกันตามภาระงานของสถานศึกษาจะทำให้เกิดความเป็นเจ้าของและทำให้ผลปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับได้

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 14.39 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ผู้เข้าชม 158 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
จ.เพชรบูรณ์ โทร: 056 - 917 - 233
จำนวนผู้เข้าชม 1,615,317 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com